Regulamin Nagród Super Orliki 2013

Regulamin Nagród Super Orliki 2013

Regulamin Nagród Super Orliki 2013

§1
Konkurs

Konkurs „SUPER ORLIKI”, o którym mowa w niniejszym Regulaminie (zwany dalej „Konkursem) jest skierowany do animatorów sportowych pracujących na Orlikach. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest udział w Akademii Animatora 2013, realizowanej w Partnerstwie Fundacji Rozwoju Kultury Fizycznej, Fundacji V4sport i Projekt Społeczny 2012 Uniwersytetu Warszawskiego.

§2
Cele konkursu

 1. Promocja dobrych praktyk realizowanych przez animatorów pracujących na Orlikach.
 2. Promocja osób/organizacji wspierających pracę animatora na Orliku.
 3. Wyłonienie zwycięzców, którym zostaną wręczone Super Orliki.

§3
Organizator Konkursu

 1. Organizatorami Konkursu są Fundacja Volunteers for Sport zarejestrowana pod adresem: ul. Wiosenna 15 lok. 4, 53-017 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi akta rejestrowe pod nr KRS 0000349049, NIP 8992687718 oraz Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej z siedzibą we Pucku, adres: Lipowa 3, 84-100 Puck, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi akta rejestrowe pod nr KRS 0000037541 , NIP: 525-14-37-955.

§4
Podstawowe pojęcia i warunki uczestnictwa

 1. Uczestnikiem Konkursu może być:
  1. Animator pracujący na Orliku, biorący udział w Akademii Animatora 2013, lub
  2. osoba pomagająca, wspierająca animatora w jego/jej pracy (sponsor, samorządowiec, wolontariusz itp.) zwana dalej „Przyjacielem/przyjaciółką Orlika”.
 2. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu przez Uczestnika Konkursu. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, że spełnia warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 3. Organizatorzy konkursy nie ponoszą odpowiedzialności za zgłoszenia konkursowe, które nie dotarły w terminie z przyczyn niezależnych od organizatorów, m.in. wskutek awarii łączy internetowych czy elektronicznego systemu Uczestnika Konkursu.
 4. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
§5
Zasady i czas trwania Konkursu

 1. Konkurs skierowany jest do dwóch grup. Pierwszą z nich są animatorzy pracujący na Orlikach. Drugą osoby wspomagające działania animatorów – Przyjaciele Orlika.
 2. Animatorzy pracujący na Orlikach zgłaszają się do Konkursu przez zamieszczenie opisu swoich dotychczasowych działań realizowanych na Orlikach na stronie www.superorliki.pl.
 3. Opis powinien zawierać przede wszystkim opisy innowacyjnego podejścia w realizacji zadań na Orliku oraz m.in. wskazywać grupy docelowe dla których realizowane były działania, szczególnie grupy najmniej aktywne fizycznie, czyli między innymi osoby o zróżnicowanym stopniu sprawności, kobiety czy osoby starsze.
 4. Opis może zawierać informacje o partnerstwach zawartych z innymi instytucjami, organizacjami, firmami, na potrzeby realizacji wydarzeń.
 5. Uczestnicy przesyłają swoje zgłoszenie uzupełniając formularz rejestracyjny na stronie www.superorliki.pl. Zgłoszenie powinno zawierać:
  • Dane zgłaszającego - Imię i Nazwisko, dane kontaktowe
  • Miejsce realizacji (konkretny Orlik)
  • Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu konkursu przez zarządcę Orlika, którego reprezentuje Uczestnik - animator
  • Opis działań
  • Zdjęcie / film ilustrujące zrealizowane działanie/działania
 6. Każdy z animatorów może także zgłosić do Konkursu jednego „Przyjaciela Orlika” opisując formę udzielonej pomocy, za którą warto docenić tę osobę.
 7. Zgłoszenie odbywa się przez uzupełnienie właściwych pól w formularzy rejestracyjnym dostępnym w profilu Animatora.
  • Dane zgłaszanej osoby
  • Wskazanie instytucji/firmy/organizacji
  • Miejsce realizacji (konkretny Orlik)
  • Opis udzielonego wsparcia
 8. Uczestnikom Konkursu nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie za korzystanie z prac konkursowych przez Fundację v4sport, Fundację Rozwoju Kultury Fizycznej lub podmioty upoważnione przez Fundację v4sport oraz Fundację Rozwoju Kultury Fizycznej. Korzystanie z prac konkursowych oznacza publikację prac na stronie internetowej oraz inne przypadki publicznego udostępniania relacji lub jej części.
 9. Uczestnik Konkursu zamieszczając materiały zdjęciowe i wideo w swoim zgłoszeniu zaświadcza, że posiada do nich prawa autorskie oraz, że przenosi na organizatorów nieodpłatnie prawa autorskie do materiałów w postaci artykułu wraz ze zdjęciami i/lub materiału video. Organizatorzy mają prawo wykorzystywać te materiały na potrzeby promocji Super Orlików.
 10. Konkurs jest moderowany przez Fundację v4sport. Aktywowane są profile uzupełnione opisem. Fundacja ma uprawnienia do niedopuszczenia, bez konieczności poinformowania o tym uczestnika Konkursu, wypowiedzi konkursowej, która:
  a) narusza prawo obowiązujące w Polsce,
  b) narusza prawa i uczucia osób trzecich,
  c) zawiera treści powszechnie uznane za społecznie niewłaściwie, naganne moralnie (np. wypowiedzi zawierające treści obraźliwe, wulgarne, obsceniczne, nawołujące do nienawiści i przemocy),
  d) zawiera treści o charakterze komercyjnym (reklamy),
  e) narusza inne postanowienia zawarte w Regulaminie Konkursu.
 11. Konkurs trwa od 30.10.2013 do 24.11.2013 roku.
 12. W Konkursie zwycięży czworo animatorów oraz czworo Przyjaciół Orlika.
 13. Zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni w następujący sposób:
  a) Dwoje animatorów zostanie wybranych na podstawie głosowania. Każdy ze zgłoszonych Animatorów powinien zbierać „lajki”, popierające jego kandydaturę. Super Orlika otrzyma dwójka osób z największą liczbą głosów.
  b) Dwoje animatorów zostanie wybranych przez kapitułę Akademii Animatora, w skład której wejdą przedstawiciele organizacji tworzących Think Tank for Sport.
  c) Dwoje Przyjaciół Orlika zostanie wybranych na podstawie głosowania. Każdy ze zgłoszonych Przyjaciół Orlika powinien zbierać „lajki”, popierające jego kandydaturę. Super Orlika otrzyma dwójka osób z największą liczbą głosów.
  d) Dwoje Przyjaciół Orlika zostanie wybranych przez kapitułę Akademii Animatora, w skład której wejdą przedstawiciele organizacji tworzących Think Tank for Sport.
 14. Głosowanie odbywa się przez polubienie opisu na stronie www.superoroliki.pl. Jedna osoba może oddać tylko jeden głos na każdy z opisów.
 15. Uczestnicy Konkursy zobowiązują się do promocji swoich zgłoszeń wśród członków społeczności lokalnej w celu zebrania jak największej liczby głosów.
 16. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 25.11.2013 r. poprzez zamieszczenie wyników na stronie internetowej www.superorliki.pl.
 17. Ogłoszenie o zwycięzcach Konkursu zamieszczone zostanie na stronie internetowej projektu www.superorliki.pl.

§7
Zasady wyłaniania zwycięzców i nagrody

 1. Głosowanie odbywa się przez polubienie profilu na stronie www.superorliki.pl. Jedna osoba może oddać tylko jeden głos na każdy z profili.
 2. Wszystkie głosy oddane na każdy z profili będą zsumowane (liczy się suma głosów oddanych na profil od początku głosowania, do zakończenia konkursu). Dwoje animatorów i dwoje Przyjaciół Orlika z największą liczbą głosów zwyciężą w konkursie.
 3. Pozostałą dwójkę animatorów oraz dwójkę Przyjaciół Orlika wybierze Kapituła Konkursu w skład której wejdą przedstawiciele organizacji tworzących Thnik Tank for Sport. Kapituła przy wyborze kierować się będzie takimi kryteriami jak:
  a) Innowacyjność działań
  b) Pomysłowość
  c) Zaangażowanie różnych grup społecznych
  d) Pozyskiwanie partnerów
 4. Każdy z czwórki animatorów, którzy zwyciężą w Konkursie otrzyma statuetkę Super Orlika. Ponadto Orlikowi, którego reprezentuje dany zwycięzca-animator zostanie przyznana nagroda pieniężna  w wysokości 5000 zł brutto. Nagroda będzie przekazana w formie darowizny na cele związane z działalnością Orlika. W związku z darowizną będzie podpisana umowa z zarządcą Orlika, którego w ramach konkursu reprezentuje animator.
 5. Każdy z czwórki Przyjaciół Orlika, którzy zwyciężą w Konkursie otrzyma statuetkę Super Orlika.
 6. Spośród wszystkich Animatorów biorących udział w Konkursie dodatkowo wyłonionych zostanie 14 osób, spośród tych, które uzyskały największą liczbę głosów.
 7. Wyłonieni na podstawie kryterium wskazanego w pkt. 6 tego paragrafu animatorzy (10 z największą liczbą głosów oraz 4 wskazana przez kapitułę) wezmą udział w bezpłatnym weekendowym szkoleniu medialnym (Uczestnik musi pokryć koszt dojazdu) prowadzonym przez wysokiej klasy specjalistów. Planowany termin szkolenia przewidziany jest na 30.11-1.12.2013 w ośrodku szkoleniowym w Warszawie lub okolicach. Ostateczną informację o terminie szkolenia jak i o miejscu uczestnicy otrzymają min. 1 tydzień przed rozpoczęciem.

§8
Postanowienia końcowe

 1. Regulamin znajduje się do wglądu w biurze Fundacji v4sport, w Warszawie przy ul. Szpitalnej 8/26 oraz na stronie internetowej www.superorliki.pl.
 2. Wszelkie pytania i wątpliwości związane z przebiegiem lub wynikami Konkursu prosimy kierować do Fundacja v4sport, na adres e-mail superorliki@v4sport.eu.
 3. Nieprzestrzeganie postanowień Regulaminu Konkursu przez Uczestnika Konkursu będzie oznaczało jego wykluczenie z udziału w Konkursie.
 4. W sprawach nieregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowania znajdą powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności zaś odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie danych osobowych.